طعم های مربوط به SWEET GOODS

بیش از هر بخش دیگر غذا یا نوشیدنی، کالاهای شیرین است که موجب واکنش مصرف کنندگان برای تحرک   می شود.
این شیرینی ها، رفتارها، پاداش ها و انتخاب های منحصر به فرد است که لذت، سرگرمی، جشن و محبت را نشان می دهد و به همین ترتیب آنها باید در سطوح بیشتری از طعم و مزه کار کنند.