استفاده فردی


هر رایحه  یک نیاز برای موفقیت یک کالای ارایشی میباشد، زیرا این رایحه ها باعث میشوند تجربه و درک کلی مشتری ها ازبرندها شکل بگیرد.ما شما را یاری مینماییم تاعطر و بوی مورد نیاز را برای محصولات خود انتخاب کنید تا بتوانید بازار وبرند خودرا داشته  باشید وآن را گسترده کنید.میتوان  از محصولاتی بهداشتی همچون اسپری ها وشامپوها وحتی کرم صورت نام برد.